Αριθμός εισακτέων στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με τον αριθμό των εισακτέων στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Διαβάστε την απόφαση.

Άρθρο 1 Αριθμός εισακτέων

 • Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, καθορίζεται σε πενήντα (50) θέσεις και θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4662/2020 (Α 27) και σύμφωνα με τις, εγκεκριμένες από την υπ αρ. 26/ 31-10-2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, θέσεις.
  1. Πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από τους πέντε πρώτους κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, οι οποίοι εισάγονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, βάσει της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.δ. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α 27).
  2. Ποσοστό 15% καθ υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων που καθορίζεται στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 (Α 122), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.β του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α 27), ήτοι οκτώ (8) θέσεις, θα καλυφθούν από Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:
   • Μία (1) θέση, για την απόδοση ποσοστού 10%, από υποψήφιο Πυροσβέστη, Υπαρχιπυροσβέστη, Αρχιπυροσβέστη, Πυρονόμο, ο οποίος εξετάστηκε στα μαθήματα της Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησε βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2022, 2023), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι μία (1) θέση και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι μηδέν (0) θέσεις,
   • οι υπόλοιπες επτά (7) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμους, που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024.
  3. Από το συνολικό αριθμό των θέσεων, ποσοστό 20%, ήτοι δέκα (10) θέσεις, θα καλυφθούν από πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 2226/1994 (Α 122), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 12.1.γ. του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α 27).
  4. Σαράντα (40) θέσεις, θα καλυφθούν από ιδιώτες υποψήφιους μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως ακολούθως:
   • Τέσσερις (4) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2022, 2023), ως ακολούθως: Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2023 σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις,
   • οι υπόλοιπες τριάντα έξι (36) θέσεις θα καλυφθούν
    από υποψήφιους ιδιώτες που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024.
 • Από τον αριθμό των εισακτέων επί των θέσεων, όπως καθορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο και συγκεκριμένα στην περίπτωση δβ:
  1. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. α της παρ. 1 (Α ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α 53), όπως ισχύει.
  2. Μία (1) θέση, σε απόδοση ποσοστού 2%, από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β της παρ. 1 (Β ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α 53), όπως ισχύει.
  3. Τρεις (3) θέσεις, σε ποσοστό 7%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ της παρ. 1 (Γ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α 53), όπως ισχύει.
  4. Μία (1) θέση, σε ποσοστό 3%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ της παρ. 1 (Δ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α 53), όπως ισχύει.

Είναι δυνατόν ένας υποψήφιος να υπάγεται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες, εφόσον εντάσσεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Εάν ο αριθμός εισακτέων ειδικής κατηγορίας δεν καλυφθεί, αυτός καλύπτεται από υποψήφιους της αντίστοιχης γενικής κατηγορίας. Οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας.

Όσοι υποψήφιοι εντάσσονται σε περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες κατά την επιλογή αυτών ως επιτυχόντων και για τον προσδιορισμό της ειδικής κατηγορίας βάσει της οποίας πραγματοποιείται η εισαγωγή τους, λαμβάνεται υπόψη ότι η ειδική κατηγορία Α προτάσσεται των κατηγοριών Β, Γ, Δ, η Β προτάσσεται των κατηγοριών Γ και Δ και η κατηγορία Γ προτάσσεται της κατηγορίας Δ.

Οι υποψήφιοι κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τη γενική κατηγορία στην οποία διαγωνίζονται και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Σε κάθε στάδιο αριθμητικού υπολογισμού που απαιτείται κατ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα μεγαλύτερα ή ίσα του 0,5 στρογγυλοποιούνται στην αμέσως επόμενη μονάδα, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη. Το υπόλοιπο του αριθμού εισακτέων που προκύπτει, καλύπτεται από υποψήφιους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες.

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ως ακολούθως:

 • Οι πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών που εισάγονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις: 5.
 • Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες ή Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάζονται στα μαθήματα της Γ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο, με εξετάσεις, το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024: 7.
 • Πυροσβέστες, Υπαρχιπυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι οι οποίοι εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγουμένων ετών, σε εθνικό επίπεδο, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2022, 2023):
  • Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2022: 0
  • Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2023: 1.
 • Μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: 10.
 • Υποψήφιοι ιδιώτες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγουμένων ετών, και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση), που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2022, 2023):
  1. Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2023:
   • Γενικής Κατηγορίας: 2
   • Α ειδικής κατηγορίας: 0
   • Β ειδικής κατηγορίας: 0
   • Γ ειδικής κατηγορίας: 0
   • Δ ειδικής κατηγορίας: 0
    ΣΥΝΟΛΟ: 2
  2. Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2022:
   • Γενικής Κατηγορίας: 2
   • Α ειδικής κατηγορίας: 0
   • Β ειδικής κατηγορίας: 0
   • Γ ειδικής κατηγορίας: 0
   • Δ ειδικής κατηγορίας: 0
    ΣΥΝΟΛΟ: 2
 • Υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις
  των μαθημάτων της Γ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
  1. Γενικής Κατηγορίας: 30
  2. Α ειδικής κατηγορίας: 1
  3. Β ειδικής κατηγορίας: 1
  4. Γ ειδικής κατηγορίας: 3
  5. Δ ειδικής κατηγορίας: 1
   ΣΥΝΟΛΟ: 36

Δείτε το ΦΕΚ.

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content