ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Μόνιμη πρόσληψη Δασοπόνων Κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Με ένα τεστ σε ένα μάθημα θα γίνει η επιλογή των μόνιμων Δασοπόνων, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Το μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν γραπτώς οι υποψήφιοι είναι αυτό των δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Στις εξετάσεις για την επιλογή Δασοπόνων ΤΕ συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι που διαθέτουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, είτε πέτυχαν είτε όχι στον 1ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό (2Γ/2022).

Οι γραπτές εξετάσεις των Δασοπόνων ΤΕ θα γίνουν με τη χρήση Η/Υ και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

Η ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται δεξιότητες όπως:

  • γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού
  • η αντιληπτική ταχύτητα και η ακρίβεια
  • o επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός καθώς και
  • ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών που, βάσει επιστημονικών ερευνών, σχετίζονται με την επιτυχημένη απόδοση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και, ειδικότερα, με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του ν. 4940/2022

 

Οι προσλήψεις των υποψηφίων ΤΕ Δασοπόνων στον εμβόλιμο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ θα διενεργηθούν με εξετάσεις και σε στάδια με πρότυπο τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, ως εξής:

  1. Διαδικασία κατάταξης με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας (πρώτο στάδιο),

  2. Στη συνέχεια οι επιτυχόντες θα συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων αντίστοιχου ή συναφούς κλάδου/ειδικότητας σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή (κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων του σταδίου αυτού) και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία)

Στη διαδικασία συμμετέχουν υποψήφιοι με:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Δασοπονίας ή
  • Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
  • ισότιμο τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ.

Skip to content