Εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Παιδείας ο κατώτατος Βαθμός Ελάχιστης Εισαγωγής Βάσης Εισαγωγής στα υπό ίδρυση Μη Κερδοσκοπικά – Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι η προϋπόθεση εγγραφής. Ο Κατώτατος Βαθμός θα αντιστοιχεί με αυτόν των σχολών των δημοσίων ελληνικών Πανεπιστημίων.

Τα Μη Κρατικά – Μη Κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια:

  • θα έχουν τον τίτλο Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,
  • θα απονέμουν τίτλους σπουδών ίδιους με το Μητρικό Πανεπιστήμιο,
  • και θα σφραγίζονται από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι Νομικά Πρόσωπα Ειδικού Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με αποκλειστικό στόχο την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης και θα είναι υποχρεωμένα να χορηγούν υποτροφίες σε ενδιαφερόμενους.

Θα είναι κρατικά ή μη ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν σε χώρα κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι αναγνωρισμένα στη χώρα τους και πιστοποιημένα για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και χορήγηση τίτλων σπουδών με τη μέθοδο που αυτά προσφέρονται.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου για περισσότερες πληροφορίες.

Skip to content