Ενδοσχολική Βία: Πλατφόρμα για καταγγελίες και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα υπεύθυνων αποδεκτών.

Δημοσιεύτηκε απόφαση του υπουργείου Παιδείας σε ΦΕΚ που αναφέρει την δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και φαινομένων εκφοβισμού.

Δικαίωμα πρόσβασης για την υποβολή επώνυμων αναφορών στην ψηφιακή πλατφόρμα, έχουν οι γονείς και όσοι/ες έχουν την επιμέλεια ανήλικων μαθητών/ τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές/τριες. Η πρόσβαση κάθε χρήστη διασφαλίζεται με τη χρήση ατομικών κωδικών εισόδου.

Στην πλατφόρμα υφίσταται λειτουργικότητα που τιτλοφορείται «αναφορά περιστατικού» για την υποβολή αναφορών περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Ακόμα το ΦΕΚ περιέχει πληροφορίες για:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στην πλατφόρμα υποβολής αναφορών.
 • Την διαδικασία σύνδεσης στην πλατφόρμα υποβολής αναφορών και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.
 • Τις καταχωρίσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα και στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας.
 • Το διαχειριστικό περιβάλλον για τον ορισμό των υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών κάθε σχολείου και των μελών των τετραμελών ομάδων Δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 • Το διαχειριστικό Περιβάλλον Υπεύθυνων Χειρισμού Αναφορών στη Σχολική Μονάδα.
 • Το διαχειριστικό περιβάλλον τετραμελών ομάδων Δράσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
 • Την ανάκτηση αναφοράς με τον Μοναδικό Αριθμό Υποβολής.
 • Τον κατάλογο επώνυμων αναφορών και επεξεργασία αναφοράς.
 • Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δημοσιεύτηκε ακόμα απόφαση του υπουργείου Παιδείας σε ΦΕΚ που αναφέρει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα και των τετραμελών ομάδων δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Στο άρθρο 1 της απόφασης επισημαίνεται ότι, ως ενδοσχολική βία και εκφοβισμός λογίζεται κάθε μορφή σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, ρατσιστικής, σεξουαλικής, ηλεκτρονικής, διαδικτυακής ή άλλης βίας και παραβατικής συμπεριφοράς, που πλήττει τη σχολική κοινότητα και διαταράσσει την εκπαιδευτική διαδικασία και ιδίως:

 1. H προσβολή της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

 2. η συστηματική ή σκόπιμη ή επαναλαμβανόμενη απειλή και προσβολή της προσωπικότητας, της σωματικής ακεραιότητας ή της ψυχικής ισορροπίας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

 3. η ανεπιθύμητη, επιθετική συμπεριφορά που εκδηλώνεται μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας και η ανάλογη συμπεριφορά εκπαιδευτικών που περιλαμβάνει πραγματική ή αντιληπτή ανισορροπία δύναμης,

 4. η παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων και ο βίαιος αποκλεισμός μαθητών/τριων είτε από την εκπαιδευτική διαδικασία είτε από τη συμμετοχή τους στην καθημερινή σχολική ζωή, καθώς και ο εν γένει κοινωνικός αποκλεισμός, οι απειλές και η ψυχολογική βία στις επαφές των μαθητών/τριών με τους συμμαθητές/ τριες τους,

 5. η επιβολή με τη βία και ο εξαναγκασμός σε πράξεις ή παραλείψεις παρά τη θέληση των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας,

 6. οποιαδήποτε μορφή βίαιης ή απαξιωτικής συμπεριφοράς ή η ενθάρρυνση σε διάπραξη βίαιων εκδηλώσεων που διαταράσσουν τη σχολική γαλήνη και πλήττουν το κύρος της εκπαιδευτικής κοινότητας,

 7. ο εκφοβισμός ή η εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών ικανών να διαταράξουν την ψυχική ισορροπία και να πλήξουν μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,

 8. η προσβολή, οι διακρίσεις ή οι παρενοχλήσεις στη βάση των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της εθνοτικής καταγωγής, της φυλής, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της έκφρασης ή των χαρακτηριστικών φύλου, της αναπηρίας, της κατάστασης υγείας και της σωματικής ή άλλης πραγματικής κατάστασης μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και άλλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στα άρθρα 2 και 3 της απόφασης ορίζονται:

 1. Οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών για περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

 2. Οι υπεύθυνοι αποδέκτες αναφορών για περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που συγκροτούν τετραμελείς ομάδες με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες.

Στο άρθρο 4 της απόφασης ορίζεται η διαδικασία χειρισμού επώνυμων αναφορών από τους υπεύθυνους αποδέκτες αναφορών και από τις ομάδες δράσης.

Στο άρθρο 5 της απόφασης ορίζονται οι αρμοδιότητες και καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για θέματα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Skip to content