Επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Εκδόθηκε εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Στην εγκύκλιο περιγράφεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των διδακτικών επισκέψεων των Σχολικών Μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνουν τις Σχολικές Μονάδες για τα προγράμματα που υλοποιούν και τα σχολεία επιλέγουν εκείνα τα προγράμματα που καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχους τους και για τα οποία ενδιαφέρονται οι μαθητές/τριες τους.

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, πέρα από την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την παροχή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, έχουν ως αποστολή και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Επίσης τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά) που απευθύνονται σε Σχολικές ομάδες, οι οποίες εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων.

Δείτε την εγκύκλιο για περισσότερες πληροφορίες.

Skip to content