Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης φοίτησης των μαθητών με απόφαση του υπουργού Παιδείας

Στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας περιλαμβάνονται επίσης:

  • Οι μαθητές/τριες έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής χορήγησης βεβαίωσης φοίτησης κάνοντας χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr). Οι βεβαιώσεις χορηγούνται και για ανήλικα πρόσωπα, επί των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα, ή την επιμέλεια αυτών (γονείς/κηδεμόνες ή άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων προσώπων).
  • Οι βεβαιώσεις περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του/της μαθητή/τριας, τα στοιχεία του σχολείου φοίτησης τα οποία προέρχονται από το πληροφοριακό σύστημα «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και τηρούνται στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.
  • Οι βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από όλους τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες και επαλήθευσή τους γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.
  • Βεβαιώσεις χορηγούνται για τους ανήλικους μαθητές/τριες, με χρήση της ειδικής εφαρμογής από τους γονείς/κηδεμόνες που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτών, ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η επιμέλεια αυτών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό ΦΕΚ

Skip to content