Η λύση για τα Τμήματα Μηχανικών με τροποποίηση του νόμου.

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση λύνεται το θέμα των σχολών Μηχανικών. Το πρόβλημα ήταν ότι ο νόμος δεν επέτρεπε την αναδρομική αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των πενταετών προγραμμάτων. Αυτό δεν επέτρεπε την έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) ώστε να δοθεί η οριστική λύση στο πρόβλημα. Με τη ρύθμιση που θα διαβάσετε πιο κάτω επιτρέπεται η αναγνώριση όλων των πτυχίων πενταετούς διάρκειας φοίτησης, οπότε το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά για τα 18, μέχρι στιγμής, τμήματα που έχουν πάρει την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής για την ισοτίμησή τους με τις Πολυτεχνικές Σχολές.

Διαβάστε το άρθρο του νομoσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση.

Άρθρο 35 Αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4610/2019

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), περί Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων, προστίθεται η φράση «ώστε να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων από τα Τμήματα των Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας τους» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ύστερα από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 3, καθορίζεται η αντιστοιχία Τμημάτων Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ώστε να συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων από τα Τμήματα των Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίου από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ως αντίστοιχα για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται δύο Τμήματα αν με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών αποκτώνται αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων.»

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content