Θέσεις στις Στρατιωτικές Σχολές για την κατηγορία του 10%.

 • Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, σε ποσοστό 10% των θέσεων [ν. 2525/1997 (Α 188), ν. 2909/2001 (Α 90), ν. 3687/2008 (Α 159), ν. 4186/2013 (Α 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
 • 2. Τον αριθμό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές(πλην ΣΣΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ,ΣΑΝ και ΑΣΣΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, σε ποσοστό 10% των θέσεων [ν. 2525/1997 (Α 188), ν. 2909/2001 (Α 90), ν. 3687/2008 (Α 159), ν. 4186/2013 (Α 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν] και σε ποσοστό 90% αυτών, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

α. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

β. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

δ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

ε. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

στ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

ζ. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
(1) Α΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(2) Β΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(3) Γ΄ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

(4) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΜΥΑ

3. Την κατανομή στους Κλάδους των ΕΔ για τη ΣΣΑΣ και τη ΣΑΝ ως κάτωθι:
α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

β. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

 • Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού θα ισχύσει ακριβώς αυτό που έχει καθορισθεί στο Παράρτημα «Α» της Εγκυκλίου 05/2024, δηλαδή:
  1. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00.
  2. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024.
  3. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 και ώρα 24:00.
  4. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024.
  5. Έναρξη ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Δευτέρα 5 Αυγούστου 2024.
  6. Πέρας ΠΚΕ Ελλήνων Εξωτερικού: Παρασκευή 9 Αυγούστου 2024.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/ίδες του Εξωτερικού των Στρατιωτικών Σχολών, οι οποίοι θα παρουσιαστούν στις ΠΚΕ της οριζόμενης περιόδου, από Δευτέρα 5 Αυγούστου 2024 έως Παρασκευή 09 Αυγούστου 2024, αλλά δε θα συμμετάσχουν λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα-βεβαιωμένα δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, θα δύνανται να επαναπρογραμματισθούν από το εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ, το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 19 Αυγούστου έως και Τετάρτη 28 Αυγούστου 2024.

Λεπτομέρειες επί των ΠΚΕ φαίνονται στην Εγκύκλιο 05/2024.

Οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση που έχουν απορίες για τα θέματα της παρούσας εγκυκλίου, μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού και το εξεταστικό κέντρο της ΔΑΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Ενημερώσεως Κοινού, καθώς και των αρμοδίων Υπηρεσιών του εξεταστικού κέντρου είναι τα αναγραφόμενα στις σελίδες 7 και 8 της Εγκυκλίου.

ΠΗΓΗ: Οδηγός Σταδιοδρομίας

Skip to content