Γεωμετρία Α' Λυκείου

Το μάθημα ξεκινά με την εισαγωγή στις βασικές γεωμετρικές έννοιες,
όπως τα σημεία, οι ευθείες, τα επίπεδα, οι γωνίες, και οι αποστάσεις.
Οι μαθητές εξοικειώνονται με τις γεωμετρικές κατασκευές
και τις αποδείξεις, ενθαρρύνοντας την ακρίβεια και τον λογικό συλλογισμό.
Το μάθημα της γεωμετρίας προάγει την κατανόηση του χώρου
και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι ουσιώδεις για την επίλυση προβλημάτων
σε διάφορους τομείς της ζωής.
Αυξάνει την αφηρημένη και λογική σκέψη των μαθητών,
ενθαρρύνοντας την εφαρμογή των μαθηματικών σε πρακτικές καταστάσεις.

Skip to content